Начало Въпроси и отговори Заявка за портал Цени Поддръжка

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

за ползване на web-базираната услуга xInsBroker


Предмет на общите условия


1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с предоставянето на web-базираната услуга xInsBroker от „Сирамакс“ ООД на нейните клиенти.

2. Услугата изгражда собствен интернет офис (потребителски портал) на всеки клиент, който става негово частно пространство. 


Предмет на предоставяната услуга


1. Услугата xInsBroker е web-базирана услуга за управление дейността на застрахователния брокер. Тя работи с всички популярни браузъри, под различни операционни системи и може да бъде използвана от всеки компютър, свързан с интернет. 

2. Използването на услугата xInsBroker е на принципа на месечния абонамент. Услугата е създадена на интегрирана модулна платформа, в която всички модули използват общи и свързани помежду си данни. Чрез тази структура всеки потребител създава оптималната конфигурация за своята организационна схема, обединява в единна система всичките си дейности и има непрекъсваем достъп до тях. 


Инсталиране, действие и достъп до услугата


1. За ползване на web-базираната услуга xInsBroker клиентът подписва Договор за предоставяне на web-базираната услуга xInsBroker.

2. Договорните отношения между „Сирамакс“ ООД и клиента се уреждат от Договора за предоставяне на web-базираната услуга xInsBroker и настоящите Общи условия.

3. Ползването на web-базираната услуга xInsBroker възниква въз основа на: 

a. Попълнена електронна заявка за активиране на потребителски портал;

b. Получен цифров SSL-сертификат на администратор, чрез който услугата се счита за активирана и достъпна за клиента;

c. Генерирани през портала цифрови SSL-сертификати на останалите потребители в портала.

4. Услугата поддържа система за издаване на сертификати, в които клиентът сам въвежда паролата си и получава в собствения си браузър секретен ключ по специална технология. 

5. Верификацията на всеки потребител в системата се извършва на базата на потребителско име, парола и цифров сертификат. Едно потребителско име и парола отговарят на определен цифров SSL-сертификат. 

6. Секретният ключ се генерира на случаен принцип и не се знае от никого. Ключът и паролата не се записват, възпроизвеждат, съхраняват или генерират отново от служители на  „Сирамакс“ ООД. 

7. Системата xInsBroker е снабдена с автоматичен администратор, който проследява потребителите на клиента, генерираните и анулираните техни сертификати от клиентския портал, както и броя на изтеглените сертификати.


Права и задължения на страните


1. „Сирамакс“ ООД не носи отговорност за каквито и да било последици, възникнали от грешно, неправомерно и/или некомпетентно използване на web-базираната услуга xInsBroker, в т.ч. и при неоторизиран достъп.

2. „Сирамакс“ ООД не отговаря за неправомерните действия на трети лица, с които те са увредили клиента чрез използване на web-базираната услуга xInsBroker в следствие от неизпълнение на Договора и настоящите Общи условия от страна на клиента. 

3. „Сирамакс“ ООД не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, в резултат на или във връзка с неточности или грешки при работата с услугата, технически проблеми, както и при форсмажорни обстоятелства, освен в случаите на виновно и неправомерно изпълнение от страна на „Сирамакс“ ООД.


Заключителни разпоредби


1. Настоящите Общи условия са имплицитно присъщи и неразделна част от Договора за предоставяне на web-базираната услуга xInsBroker и се разглеждат в тяхната цялост като единен документ.

2. „Сирамакс“ ООД може да изменя настоящите Общи условия по всяко време, за което е длъжна да уведоми клиентите най-малко 1 (един) месец предварително чрез изпращане на електронно съобщение, качване на информация в портала на услугата или по друг начин, определен от нея. Всяко ползване на услугата от страна на клиента, след като е уведомен за измененията в Общите условия, се счита за приемане от негова страна на тези изменения.

3. За всички въпроси, неуредени с настоящите Общи условия, се прилага действащото законодателство.

 
 
 
 

ПРЕПОРЪКИ

за спазване на правила за информационна сигурност към потребителите на онлайн услугата xInsBroker

 

Информационната сигурност е от съществено значение за функиционирането на онлайн услугата xInsBroker. Вашата отговорност като потребител е да опазвате персоналните си средства за идентификация съгласно изискванията на Общите условия за ползване на онлайн услугатаxInsBroker.


Избягвайте използването на онлайн услугата xInsBroker от публично достъпни компютри и такива с неконтролиран достъп.


Не разкривайте на никого и под никакъв предлог потребителското си име и парола за достъп. Те са конфиденциална информация, гарантираща сигурността на достъпа до Вашия клиентски портал.


Не записвайте на материален носител потребителското си име и парола.


Рискът и отговорността при неопазване тайната на средствата за електронна идентификация остава за сметка на клиента, ползващ онлайн услугата xInsBroker.


Избягвайте запаметяването на потребителското си име и парола в паметта на браузъра Ви или на диска на използвания от Вас персонален компютър. Добре е да проверите дали функцията „автоматично попълване” на браузъра не е активирана.


За Internet Explorer:

  • От менюто „Tools” изберете „Internet Options” → „Content”.

  • В раздел „Personal Information” изберете „Auto Complete” (за Internet Explorer 7 в раздел „AutoComplete” изберете „Settings”).

  • Махнете отметката от „Usernames and passwords on forms”, ако тя е сложена, и маркирайте „Clear forms” и „Clearpasswords” (за Internet Explorer 7 махнете само отметката от „Usernames and passwords on forms”).

  • Потвърдете с натискане на бутона OK.


За Mozilla Firefox:

  • От менюто „Tools” изберете „Options” → „Security”.

  • В раздел „Passwords” махнете отметката от „Remember passwords for sites”, ако тя е сложена.

  • Потвърдете с натискане на бутона „OK”.

 

СИРАМАКС ООД препоръчва периодична смяна на паролите на потребителите. Това може индивидуално да направи всеки потребител през модул „Начало” → „Персонални настройки” → „Смяна на парола”.


При преинсталиране на операционната система на Вашия персонален компютър по каквато и да е причина, трябва отново да изтеглите и инсталирате Вашия сертификат. След инсталирането на сертификата, изтрийте файла, с който е получен.


СИРАМАКС ООД може да блокира достъпа до онлайн услугата xInsBroker на всяко лице, което с действията си нарушава изискванията на действащите нормативни актове, както и на Общите условия за ползване на онлайн услугата xInsBroker.

 
Skype: cyramax_support
Тел.: +359 2 9617271
Моб. тел.: +359 88 2423677
Общи условия за ползване. Copyright © 2015 Cyramax. Всички права запазени.