Начало Въпроси и отговори Заявка за портал Цени Поддръжка
Съдържание
на онлайн системата xInsBroker
 

 
 
1. НАЧАЛО (Персонални настройки, Форум и Помощ) - системен модул за индивидуални настройки на системата, вход във форума и ползване на помощ. 

2. КОНТРАГЕНТИ (Контрагенти, Контакти и Банкови сметки) - модул за въвеждане на данни за всички юридически и физически лица, с които брокерът има делови отношения, лицата за контакти с тях и банковите им сметки.

3. ПЛАЩАНИЯ (Каса, Касови отчети, Валутен курс, Банка и Банкови отчети) - модул за управление на касовите и банковите операции на брокера - плащания по полици, към агент, към ЗК, към офиса от ЗК, от застрахованите лица/фирми, общи фирмени разходи, автоматично генериране на дневните касови книги и банкови отчети, регистриране на платежни нареждания, вносни бележки, плащания към бюджета, издаване на ПКО, РКО и др.

4. ПОЛИЦИ - специализиран модул за управление на брокерската практика, който съдържа:
 
4.1. Подмодул РЕГИСТЪР:
       4.1.1. Офиси - въвеждане на данни за офисите и агентите, работещи към тях
       4.1.2. Агенти - въвеждане на данни за агентите на брокера (фирми или лица) и принадлежността им към конкретен офис/офиси
       4.1.3. Застрахователни компании - въвеждане на данни за ЗК, с които брокерът е партньор и типовете полици, които той предлага от името на ЗК
       4.1.4. Типове полици - въвеждане на типовете полици на различните ЗК, които застрахователният брокер предлага, определяне на техния състав - брой реквизити, задължителни или незадължителни реквизити в съдържанието на типа полица
       4.1.5. Реквизити - въвеждане на реквизитите, влизащи в състава на полиците и възможност за поддържане на регистър по всеки реквизит
       4.1.6. Комисионни на офиси - въвеждане на комисионните, които офисите вземат от ЗК
       4.1.7. Комисионни на агенти - въвеждане на комисионните, които агентите вземат по полиците
       4.1.8. Отстъпки - въвеждане на отстъпките, които офисите правят на клиентите си
 
4.2. Подмодул ДВИЖЕНИЕ (Получени полици/сметки/стикери/зелени карти/карти асистанс, Полици/сметки/стикери на агенти, Размяна на полици/сметки/стикери/зелени карти/карти асистанс и Връщане на бланки) - подмодул, от който се управлява трансфера на полици, сметки, стикери, зелени карти и карти асистанс - получаване от ЗК, прехвърляне към офис, от офис към агент, връщане от агент към офис, връщане към ЗК, размяна между офиси.
 
4.3. Подмодул РЕАЛИЗАЦИЯ (Реализация на полици, Щети, Отчети на полици и Отчети анулирани и върнати полици) - модулът, през който се сключват полиците, регистрират се щети по полици и се правят отчетите на платените вноски по полиците, анулираните и върнатите полици към ЗК.
 
4.4. Подмодул СПРАВКИ - дава възможност за генериране на справки по зададени от потребителя критерии, брокерски дневник и отчет към КФН:
       4.4.1. Падежи - за падежите на плащанията по полици
       4.4.2. Изтичащи полици - за предстоящо изтичане на полици
       4.4.3. Разпределение на суми - за разпределение на платените суми по полици
       4.4.4. Дневни плащания - за направени плащания по полици по дни
       4.4.5. Полици и премия - за броя на сключените полици, начислените премии и платените суми по тях
       4.4.6. Фиктивни плащания - за фиктивни плащания по полици
       4.4.7. Пропуснати плащания - за пропуснати плащания по полици 
       4.4.8. Получени полици от агент - за разпределените типове полици по агенти
       4.4.9. Стикери към полици - за стикери по сключени полици ГО
       4.4.10. Сметки към полици - за сметки към вноски по сключени полици
       4.4.11. Зелени карти към полици - за зелени карти по сключените полици ГО
       4.4.12. Карти асистанс към полици - за карти асистанс по сключените полици Каско
       4.4.13. Свободни полици - за свободните несключени полици
       4.4.14. Свободни стикери - за свободните налични стикери
       4.4.15. Свободни зелени карти - за свободните налични зелени карти
       4.4.16. Свободни сметки - за свободните налични сметки
       4.4.17. Щети - за регистрирани щети по сключените полици 
       4.4.18. Дневник на брокер  
       4.4.19. Отчет към КФН начислени премии - по образец на КФН
       4.4.20. Отчет към КФН платени суми - по образец на КФН
 
5. КАЛКУЛАТОР - ГО - специализиран модул за сравнение на цените на различни застрахователни компании, който съдържа:
       5.1 Подмодул ОФЕРТИ - възможност за сравнение на цените на застраховка "Гражданска отговорност" за различните застрахователни компании, на база предварително зададени критерии.
       5.2 Подмодул НАСТРОЙКИ - код за интеграция на системата xInsBroker с Вашия сайт, което позволява да се изпрати заявка за сключване на застраховка "Гражданска отговорност".
 
6. МОЕ МЕНЮ - модул за индивидуални настройки на системата и задаване на бърз достъп до модули по избор на потребителя.    
 
Модул АДМИНИСТРАТОР - системен модул за диференциране на вътрешните правила за достъп до данните в клиентския портал:
  • Регистри (Каса, Касиери, Номератори, Държави, Градове, Данни за организацията и Автоматично плащане полици) - подмодул, от който се задават броя каси, през които ще се извършват плащанията през системата, служителите, които имат право да работят с тях, данните за организацията на клиента, съгласно съдебната му регистрация и автоматичното плащане на полици през каса и/или банка при тяхното сключване
  • Типове акаунти - подмодул, от който се диференцират правата за достъп до всеки отделен модул и подмодул на системата
  • Потребители - подмодул, през който се въвеждат новите за системата потребители, задат се типовете им права за достъп в нея и се определя типа акаунт на всеки потребител
  • Справка права (Права за фирми и Права за платежни документи) - подмодул, през който може да се направи справка за правата за работа с платежните документи в системата на конкретен потребител
  • Сертификати - подмодул, през който се издават SSL-сертификатите в системата на всеки от оторизираните потребители в конкретния клиентски портал
  • Бланки - подмодул, в който системно се задават типовете бланки за печат на документи през системата, напр. ПКО, РКО, полица и др.
  • Корекция на данни (Дублирани контрагенти) - подмодул, през който се коригират дублирани данни
  • Логове - подмодул, чрез който всеки администратор на портал може да проследява влизанията в портала си - дата, час, потребител, който е влизал, успешно ли е било влизането, от кой IP адрес е регистрирано влизането
  • Задължения и плащания - подмодул, чрез който всеки администратор се информира за направените плащания за ползване на услугата, включително и онлайн плащанията през ПОС терминал, и текущите сметки към момента   
Skype: cyramax_support
Тел.: +359 2 9617271
Моб. тел.: +359 88 2423677
Общи условия за ползване. Copyright © 2015 Cyramax. Всички права запазени.